Co je radikalizace?

Radikalizace je zjednodušeně proces, kdy člověk začne ospravedlňovat, schvalovat a obdivovat extrémisticky motivované násilí a jeho aktéry. Později se může přidat, páchat ho sám a získávat pro něj další. Radikalizovaný člověk na sebe celkem brzy ukáže sdílením a propagováním extremistické vidění světa. 

Extremistické organizace přesvědčují sofistikovanou propagandou a manipulativním technikami ostatní o nevyhnutelnosti konfliktu mezi národy, etniky, náboženskými či jinak definovanými skupinami. Masové rozšíření těchto myšlenek a ideově toxických názorů může vést v extrémních případech k nárůstu předsudečného a nenávistného násilí, občanským nepokojům či ozbrojenému konfliktu. Toto jsou klíčové ambice většiny extremistických a teroristických organizací.

Proč jsou ohroženy právě děti a dospívající mládež?

Děti a dospívající jsou dlouhodobě cílem rekrutačních snah extremistů a teroristických skupin. Tento trend dlouhodobě stoupá díky mimořádným událostem ve společnosti, každodennímu používání informačních a komunikačních technologií a socioekonomickým problémům. Děti a mládež jsou nejvíce ohroženou skupinou z hlediska online radikalizace. Rekrutace a radikalizace dětí a dospívajících je jednou z forem zneužívání dětí v kyberprostoru.

Push faktory

Za push faktory označujeme jevy a události, které umocňují a urychlují radikalizaci jedince. U dětí a dospívajících jde především o:

 • pocit izolace, osamělosti
 • touhu začlenit se
 • frustraci a nešťastné pocity o sobě a o tom, co si druzí myslí
 • krizi identity
 • diskriminaci kvůli pohlaví, fyzickému vzhledu a dispozicím, náboženskému vyznání, sexuální orientaci nebo, etnicitě
 • chronický a déle trvající stres
 • úzkostné stavy
 • deprese
 • šikanu nebo pocit bezpráví a křivdy ze strany bezprostředního okolí nebo společnosti
 • potřebu zastat se a bojovat za domněle nebo skutečně utlačované skupiny

Pull Faktory

Za pull faktory považujeme události a jevy, které extremistické názory a skupiny dělají atraktivnější. Mezi ty, které s dětmi a mládeží nejvíc rezonují, patří:

 • Působivá organizační struktura fungujícího společenství a referenční skupiny
 • Jasně definovaný a srozumitelný program a myšlenky
 • Snadno pochopitelný vnitřní řád, pravidla a disciplína
 • Sdílená symbolika, rituály a scénáře
 • Prostředí plné dobrodružství a adrenalinu
 • Zajímavá alternativa ke konzervativní majoritní společnosti
 • Saturace potřeby někam patřit, něco znamenat, něco dokázat
 • Ochranářské prostředí a zázemí
 • Možnost najít přátelé

Jaké taktiky extremisté používají?

 • Vytváří iluzi přátelského prostředí, substituční rodiny nebo subkultury
 • Lichotí, přikrášlují, slibují
 • Přesvědčuji o výjimečnosti, nadřazenosti, vyvolenosti
 • Užívají humor, memy, videa, hudbu a pestrobarevnou symboliku
 • Nabízí dobrodružství, válečné hry, soutěže, výcvikové kempy, kurzy přežití
 • Snaží se o izolování od předcházejícího života, rodiny, kamarádů
 • Potlačují kritické myšlení
 • Utvrzují v přesvědčení my versus oni
 • Umocňují výčitky, hrají na city a vybízejí k aktivismu
 • Šíří konspirační a spiklenecké teorie
 • Utvrzují o neodvratitelnosti událostí či jevů
 • Glorifikují aktéry násilí, vytvářejí aureoly mučedníků
 • Ospravedlňování násilí, jeho propagaci a normalizaci

Jak covid prospěl online radikalizaci

 • Online radikalizace je v digitálním prostředí jako doma a děti a dospívající jsou cílovou skupinou
 • Extremistické organizace v globálním měřítku využily pandemii covidu k mobilizaci a expanzi v online prostoru
 • Restriktivní protiepidemiologická opatření ovlivnila celou společnost
 • Izolace a omezení běžného sociální života měly přímé dopady na psychické zdraví dětí a dospívajících
 • Distanční vzdělávání umožnilo bezprecedentní nadužívání internetu
 • Zaměstnaní a přetížení rodiče často nemají kontrolu nad dětmi při online aktivitách
 • Digitální gramotnost a uvědomování si rizik v online prostoru v rodinách zpravidla nejsou dostatečně
 • Omezil se běžný kontakt s pedagogy a sociálními pracovníky, kteří mohli včas identifikovat poruchy chování
 • Ve virtuálním prostředí se víc sdílí extremistický obsah
 • Konspirační teorie se masivně rozšířily na sociálních médiích a pronikly i do společenského mainstreamu

Zdroj: COMMANDER | Farma v jeskyni (farminthecave.com)

Otestujte své znalosti

Vzdělávací podklady tématu ke stažení