Grantový program pro školy

Díky našemu grantovému programu můžete získat až 100 000 Kč pro vaší základní školu nebo dětský domov z grantového programu Nadace O2 pro výuku digitální gramotnosti a počítačové a internetové bezpečnosti.

Illustration

Základní informace

Nadace O2 každý rok vyhlašuje grantovou výzvu určenou pro základní školy a dětské domovy. Každá škola nebo dětský domov mohou získat až 100 000 Kč určené na osvětu a vzdělávací aktivity v oblasti bezpečí na internetu, digitální gramotnosti a zavádění technologií do výuky v České republice.

Příjem žádostí pro grantovou výzvu 2020/2021 byl ukončen.
 

Další grantová výzva bude vyhlášena v roce 2021. Grantová výzva je určena pro základní školy a dětské domovy z celé České republiky bez ohledu na zřizovatele. V rámci programu mohou instituce požádat o podporu na projekty zaměřené na oblast digitální gramotnosti: bezpečí na internetu, počítačové a mediální gramotnosti. Podpoříme také školy při implementaci distančního (digitálního) vzdělávání. Cílovou skupinou plánovaných aktivit a osvěty ze strany základních škol jsou děti a mládež, učitelé a rodiče. V dětských domovech podpoříme žáky základních škol a vychovatele.

Přehled vybraných a podpořených základních škol pro grantovou výzvu 2020/2021

Přehled vybraných a podpořených základních škol pro grantovou výzvu 2019/2020

 

Pravidla pro získání grantu

1. Základní informace

 • Nadace O2, se sídlem Za Brumlovkou 2, Praha 4, 140 22, IČ: 26700000 (dále jen Nadace), vyhlašuje grantové řízení v souladu s posláním a účelem Nadace, jímž je podpora projektů, které přispívají ke zlepšování duševního i tělesného rozvoje dětí a mládeže, a dále ochrana a rozvoj prostředí a komunit, ve kterých žijeme.
 • Nadace má právo vyhlásit grantová řízení na poskytnutí nadačního příspěvku v souladu s posláním a cíli Nadace.

2. Harmonogram

 • Vyhlášení řízení: 19. 3. 2020
 • Uzavírka přihlášek: 23. 4. 2020 (do půlnoci)
 • Formální kontrola: 30. 4. 2020
 • Hodnocení přihlášek komisí: 1.5. - 17. 5. 2020
 • Zasedání komise: 21. 5. 2020
 • Informace ne/podpořeným školám: do 29. 5. 2020
 • Získávání podkladů a tvorba smluv: do 15. 6. 2020
 • Podpis smlouvy: do 30. 6. 2020 (případně v průběhu léta dle individuální domluvy)
  • Kromě Smlouvy o nadačním příspěvku se s vybranými příjemci uzavře také GDPR smlouva
 • Realizace aktivit: září 2020 - červen 2021 (tzn. celý školní rok)
 • Pravidelný online reporting:  11/2020, 1/2021, 3/2021, 5/2021
 • Závěrečná zpráva a vyúčtování: do 31. 7. 2021

3. Účast v grantovém řízení

 • Program je určen pro / žádat mohou:
  • Základní školy bez ohledu na zřizovatele – státní (MŠMT, kraj, obec, svazek obcí), církevní, soukromé osoby. Žádat mohou i ty školy, které byly grantově podpořené ve školním roce 2019/2020.
  • Dětské domovy bez ohledu na zřizovatele.  
 • V rámci programu lze žádat na projekty zaměřené na níže uvedené oblasti digitální gramotnosti:
  • Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu
   • Bezpečná hesla, kyberšikana, kybergrooming, stalking, sexting, rizika sociálních sítí, digitální stopa, netiketa, online hry apod.
  • Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti mediální gramotnosti
   • Mediální a informační gramotnost, kritické myšlení, fake news a hoaxy, interpretace a vyhodnocení informací a práce s nimi, sdílení informací, propaganda a cenzura apod.
 • Implementaci distančního (digitálního) vzdělávání na základních školách
 • Cílová skupina těchto aktivit a osvěty: děti a mládež, učitelé, vychovatelé, rodiče/prarodiče dětí z podpořených škol a nejbližší komunita.

4. Podmínky čerpání grantu

 • Obecné podmínky čerpání grantu
  • Grant lze čerpat na aktivity ve výše uvedených oblastech digitální gramotnosti.
  • Grant lze čerpat ve spolupráci s vybraným vzdělávacím partnerem, který zajistí vzdělávací aktivity včetně lektorské činnosti. Vybraný vzdělávací partner musí doložit svou odbornost.
  • Podmínkou čerpání grantu je využití vzdělávacích materiálů (např. metodických námětů na výuku) uveřejněných na tomto portále.
  • Žadatel (po konzultaci se vzdělávacím partnerem / partnery) musí v přihlášce doložit, jakým způsobem bude s materiály pracováno / jakým způsobem budou využity a jakou částí ve vzdělávací aktivitě přispěje samotný vzdělávací partner / partneři.
  • Vzdělávací partner může být
   • Pedagogický pracovník školy (učitel) minimálně se základní znalostí tématu
   • Organizace se zkušeností ve vzdělávání dané cílové skupiny a základní znalostí tématu (seznam organizací, které se tématu věnují, lze nalézt na tomto portále).
 • V projektu lze zakomponovat a propojit více témat i aktivit.
 • Finanční podmínky grantového programu
  • Žadatel o grant může žádat o maximální částku 100 000 Kč na školní rok 2020/2021.
  • Finance budou vyplaceny ve dvou splátkách:
   • 90 % po podepsání smlouvy 
   • 10 % po doložení závěrečné zprávy, kompletního vyúčtování a fotodokumentace využití všech financí
 • Typy uplatnitelných nákladů
  • Příspěvek lze čerpat na:
   • Realizaci aktivit (např. školení, kurzy, workshopy), cestovné, mzdové náklady zapojených pedagogických pracovníků, kancelářské potřeby k workshopům, tvorbu výukových materiálů
   • Na nákup technologického vybavení potřebného pro školení (lze čerpat maximálně 20 % požadovaného rozpočtu)

5. Přihláška do grantového řízení

 • Podání přihlášky do grantového řízení
  • Pro zařazení do grantového řízení je nutné vyplnit online formulář do termínu stanoveného v harmonogramu.
  • Formulář přihlášky je na tomto portále (www.o2chytraskola.cz) včetně podmínek grantového programu. Zde je také možnost si stáhnout formulář přihlášky pro přípravu.

6. Hodnocení a výběr projektů

 • Výběr projektů k podpoře
  • Přihlášky nejprve projdou formální kontrolou v Nadaci O2. Poté konkrétní projekty k podpoře vybere hodnotící komise. Ta bude minimálně 5ti-členná a bude se skládat z interních zaměstnanců O2 a externích odborníků na dané oblasti.  
  • Hodnotící kritéria
   • Projekt:
    • Je jasně definován cíl projektu, a jaká je jeho realizovatelnost?
    • Jaký má projekt dopad na cílovou skupinu? Není v dané lokalitě přesycenost nabídky obdobných aktivit?
    • Jaká je znalost cílové skupiny?
    • Jsou aktivity/metody a techniky práce pro realizaci projektů adekvátní vzhledem k dosaženému cíli a cílové skupině?
    • Do jaké míry je projekt inovativní?
    • Je zajištěna publicita projektu?
    • Byly škola nebo dětský domov doporučeny interním zaměstnancem O2?
   • Vzdělávací partner (fyzická nebo právnická osoba):
    • S kým bude projekt realizován? Jedná se o zkušenou organizaci nebo pedagoga, který má dostatek vědomostí a lektorských schopností?
    • Jaký je přínos partnera do projektu? Jaký je výhled do budoucna a jeho zapojení na škole/v dětském domově?
   • Metodika:
    • Jak konkrétně bude pracováno s podpůrnými materiály z portálu O2 Chytrá škola?
    • Jakou formou bude probíhat výuka témat? (interaktivita, efektivita a originalita zvoleného přístupu, udržitelnost a přenositelnost znalostí)
   • Rozpočet:
    • Jsou finance efektivně vynaložené?
    • Odpovídají položky cílům projektu?
    • Jsou náklady reálné?
   • Jak bude měřen dopad / úspěch
    • Popisuje projekt jeho udržitelnost? Je tato udržitelnost reálná?
    • Je dopad dlouhodobý a udržitelný?
    • Dají se výstupy projektu aplikovat v praxi? 
   • Formální stránka:
    • Je žádost formulována jasně, srozumitelně a konkrétně?
    • Jsou splněny formální podmínky a pravidla přihlášky?
  • Úspěšní žadatelé budou písemně vyrozuměni do 1 týdne od zasedání výběrové komise.
  • Žadatelé, kteří nebudou podpořeni, obdrží písemnou zprávu spolu se zpětnou vazbou také do 1 týdne.
 • Uzavření grantové smlouvy
  • Do 15 dnů od data dodání všech potřebných dokumentů a podkladů bude vystavena grantová smlouva. Ta bude kromě jiného obsahovat specifikaci:
   • Informace o žadateli / příjemci grantu, vč. osoby oprávněné za příjemce jednat
   • Výše příspěvku
   • Účel využití nadačního příspěvku
   • Termín, ve kterém je možné příspěvek čerpat
   • Další povinnosti příjemce (např. umožnění kontroly využití příspěvku, kontrola v místě realizace projektových aktivit, vyúčtování, publicita projektu, závěrečná zpráva atd.)
  • Přílohou smlouvy dále budou:
   • Souhlas zřizovatele se smlouvu o nadačním příspěvku
   • Přihláška tak, jak byla podaná, případně s úpravami od hodnotící komise
   • Pravidla publicity
   • Smlouva o zpracování osobních údajů (GDPR)

7. Závěrečná zpráva a vyúčtování grantového příspěvku

V průběhu realizace projektu budete zasílat pravidelný dvouměsíční online reporting.

Po skončení realizace projektu a vyčerpání financí, nejpozději však do 31. 7. 2021 (není-li stanoveno jinak), příjemce doloží:

 • Vyplněnou závěrečnou zprávu
 • Fotodokumentaci projektu (souhlas s pořizováním fotografii si zajistí škola se zákonnými zástupci sama)
 • Vyúčtování využití financí
  • Náklady hrazené z příspěvku Nadace O2 budou účtovány na nákladové středisko tomu určené v účetnictví školy
  • Pro doložení vyúčtování bude předložen výjezd ze střediska + elektronické kopie dokladů
  • Předkládané doklady musí splňovat následující:
   • Faktura za hotové – přiložen příjmový pokladní doklad / výdajový pokladní doklad / doklad na dobírku
   • Faktura převodem / Smlouva – přiložen výpis z účtu s označenou platbou
   • Účtenka za hotové
 • Po předložení výše uvedeného bude příjemci zasláno závěrečných 10 % nadačního příspěvku
 • Formulář závěrečné zprávy naleznete v sekci “Dokumenty ke stažení” na našem portálu

8. Závěrečná ustanovení

 • Nadace má právo
  • Zrušit grantové řízení
  • Nepřidělit žádný nadační příspěvek
  • Nepodpořit vybranou žádost v plné výši v závislosti na účelu a kvalitě zpracování podaných přihlášek a posouzení uvedených jednotlivých položek ve vztahu k cílům projektu / žádosti.
  • Na přiznání nadačního příspěvku není právní nárok, právní nárok může vzniknout nejdříve až uzavřením smlouvy o poskytnutí a přijetí nadačního příspěvku a splněním podmínek pro poskytnutí nadačního příspěvku sjednaných v dané smlouvě.

Ke stažení

 • Logo Nadace O2
 • Logo O2 Chytrá škola
 • Pravidla publicity
 • Závěrečná hodnotící zpráva
Stáhnout v PDF

Žádost o grant

Žádost o grant je možné podat pouze vyplněním on-line formuláře. Budete-li si chtít vyplnění jednotlivých polí rozmyslet a připravit předem, stáhněte si předlohu (.doc) a jednotlivá pole vyplňujte v něm. Pak už je stačí jen překopírovat do on-line formuláře.

Vyplnit přihlášku online

Odeslat předlohu přihlášky na e-mail

Informace o zpracování osobních údajů, včetně informací o právech subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění, jsou k dispozici v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.

Doporučené školicí organizace

Vzdělávacím aktivitám, které se věnují tématu digitální a mediální gramotnosti, se věnuje spousta organizací. Představujeme některé z nich.

Filtrovat školitele

Dokumenty ke stažení

Prosíme o vyplnění reportů i průběžných a závěrečných zpráv v rámci grantového programu O2 Chytrá škola. Tato zhodnocení nám pomáhají sledovat aktuální dění a vývoj programu v podpořené škole. A také získáváme cennou zpětnou vazbu a můžeme tak program upravovat a vylepšovat.

Máte dotaz, nápad nebo zájem o novinky?

Stačí nám napsat, nebo jen zaškrtnout souhlas k odběru novinek. O zbytek se postaráme.

Informace o zpracování osobních údajů, včetně informací o právech subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění, jsou k dispozici v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.